Prakticky všechny druhy průmyslových provozů pracují s provozními médii (plyny a kapalinami), které se podílejí specifickým způsobem na technologických procesech. Pro rozvod těchto médií se používají různé typy trubních systémů (velikostně i materiálově), které se osazují prvky umožňujícími jednak sledovat dané charakteristiky média, jednak vhodným způsobem regulovat jejich průtok. Tyto prvky se nazývají průmyslové armatury.

Průmyslové armatury a jejich užití

Armatury jsou specifickým typem zařízení, které se osazuje na potrubí a plní u něj konkrétní funkci – obvykle se jedná o jednoduchý spoj trubního vedení, případně o technický prvek sloužící k regulaci či měření průtoku. Podle uvedené funkce se také rozlišují různé typy armatur, které jsou uzpůsobeny k danému účelu. Průmyslové armatury jsou vyráběny ve velkém rozpětí velikostí a tlaků, jelikož se používají pro různé aplikace na rozvodných sítích, koncepčně se ovšem dělí pouze do tří základních skupin – armatury regulační, měřicí a pomocné. Jejich konstrukční provedení pak odpovídá uvedené funkci i specifikovaným průtočným podmínkám v potrubí.

Druhy armatur pro průmyslové aplikace

V průmyslových aplikacích se využívají tři druhy armatur:

  • armatury regulační – používají se pro řízení průtoku média na základě stanovené vlastnosti, do této kategorie se řadí ventily, šoupátka, kohouty či klapky
  • armatury měřicí – měří charakteristiky průtoku, obvykle se jedná o armaturu s manometrem nebo průtokoměr
  • armatury pomocné – v této kategorii jsou zařazeny armatury s průhledítky, stavoznaky, osazené filtrem apod., jejichž účelem je poskytnout informaci o médiu nebo zajistit úpravu jeho neprůtočných vlastností

Armatury pro řízení průtoku

Pro řízení průtoku průmyslových médií v rozvodech se využívá regulačních armatur, které mohou být jednoduché, nebo složitější konstrukce. Základním typem regulační armatury je ventil. Ventily se vyrábí v několika typových variantách v závislosti na tom, jakou funkci v daném rozvodu plní – jedná se o redukční, připojovací/odpojovací, proporcionální nebo tlakový ventil (pojistný nebo propouštěcí). Ventily umožňují regulovat tlak v protékajícím médiu a mohou složit buď k jeho kontinuální nebo aktuální úpravě, případně jako bezpečnostní prvek. Kromě ventilů mohou být rozvody osazeny také armaturami, které usměrňují tok média, nebo slouží k jeho přerušení či uzavření. Mezi tyto patří průmyslové klapky, kohouty či šoupátka.

Už jste četli?  Předvánoční stres? Představujeme vám pomocníky, s nimiž hodíte starosti s úklidem za hlavu