Všeobecné obchodní podmínky pro prodej voucherů k publikaci článku na Trendymagazin.cz.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup voucherů k publikaci článků na Trendymagazin.cz (dále též jen jako „voucher“, „článek“, „publikace“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.trendymagazin.cz provozovaném Mgr. Ladou Krčilovou (dále též jen jako „Prodávající“), IČ: 08526958, se sídlem Lukavice 110, Slatiňany 538 21.

2. Nákup voucheru probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem kurzu nebo s užíváním internetových stránek www.trendymagazin.cz souvisí.

3. Přejeme si, aby pro vás naše produkty byly přínosné, a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný. VOP jsou tady pro Vás proto, abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než voucher koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním článku. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko nákupu článku nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám voucher potřebný k publikaci článku a poskytnout odkaz, kde článek publikovat, a Vy jako Kupující zaplatit za dodaný voucher dohodnutou cenu).

II. Důležité pojmy

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Mgr. Lada Krčilová, IČ: 08526958, se sídlem Lukavice 110, Slatiňany 53821. Kontaktní e-mail: info@trendymagazin.cz.

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.trendymagazin.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí voucher. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.trendymagazin.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává publkaci článku přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Po předchozí domluvě lze kurz objednat i mailem, mimo objednávkový systém.

2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů ke koupi. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ KURZU. Pro objednání kurzu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašleme.

V. Dodací podmínky

1. CENA produktu. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Cena je konečná. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na objednací tlačítko) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě uvidíte ihned po objednání na webové stránce a také v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu po přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná ihned po zakoupení produktu. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny obdržíte e-mail s instrukcemi, jak a kde voucher uplatnit. Následně jeho číslo zadáte do webové stránky, jejíž URL zašleme v e-mailu. Za ní se následně ukáže formulář, skrze který článek publikujete.

2. DODACÍ LHŮTA. Produkt je dodán ihned po zaplacení, tzn. připasání celé částky za objednávku na bankovní účet.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Produkt vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení s internetovým prohlížečem.

VI. Údaje o funkčnosti produktu a publikování

1. Formulář pro publikování článku je přístupný pouze po zadání čísla voucheru na URL, která vám bude po zaplacení produktu zaslána do e-mailu, který jste zadali při vyplňování údajů k objednávce. Do této stránky zadáváte vždy jen jedno číslo voucheru, ikdyž máte objednáno a zaplaceno více kusů. Jakmile článek skrze formulář publikujete, budete přesměrováni zpět na stránku pro zadávání čísla vocuheru. Jestliže jste objednali více kusů, zadáte další číslo voucheru a opět se vám otevře publikační formulář.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání produktu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byl produkt dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

2. Jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@trendymagazin.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i oznámením do emailu s uvedením všech potřebných náležitostí k identifikaci Vás jako spotřebitele i objednávky.  Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající Vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo publikace nového článku) anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

6. Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@trendymagazin.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Co vámi publikovaný článek nesmí obsahovat

Článek, který sami publikujete skrze formulář k publikaci na Trendymagazin.cz, který vám poskytneme, nesmí obsahovat následující:

 1. Porušování zákona: Jakýkoli obsah, který je v rozporu s platnými zákony a předpisy.
 2. Rasistický obsah: Jakýkoli obsah, který podporuje nebo propaguje rasovou diskriminaci nebo nenávist.
 3. Návody na nelegální činnost: Jakýkoli obsah, který obsahuje návody na provádění nelegálních činností.
 4. Diskriminace: Jakýkoli obsah, který diskriminuje osoby na základě rasy, etnika, národnosti, pohlaví, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace nebo náboženství.
 5. Šíření dezinformací: Jakýkoli obsah, který úmyslně šíří falešné nebo zavádějící informace.
 6. Násilný obsah: Jakýkoli obsah, který podporuje nebo oslavuje násilí či krutost.
 7. Pornografický obsah: Jakýkoli obsah, který obsahuje pornografii nebo sexuálně explicitní materiál.
 8. Nenávistné projevy: Jakýkoli obsah, který obsahuje nenávistné projevy nebo výzvy k násilí proti jednotlivcům nebo skupinám lidí.
 9. Odkazy na hazardní hry: Jakýkoli obsah, který obsahuje odkazy na kasina nebo jiné hazardní stránky.
 10. Odkazy na podvodné stránky: Jakýkoli obsah, který obsahuje odkazy na podvodné stránky nebo stránky s podezřelým obsahem.
 11. Neoprávněné použití autorských práv: Jakýkoli obsah, který porušuje autorská práva třetích stran bez řádného svolení.
 12. Spam nebo nevyžádaná komerční komunikace: Jakýkoli obsah, který je považován za spam nebo nevyžádané reklamní zprávy.
 13. Malware nebo phishing: Jakýkoli obsah, který šíří malware nebo je součástí phishingových útoků.
 14. Osobní útoky: Jakýkoli obsah, který zahrnuje osobní útoky, obtěžování nebo zastrašování jednotlivců.
 15. Nedovolené finanční praktiky: Jakýkoli obsah, který propaguje podvodné nebo nedovolené finanční praktiky.
 16. Prodej padělků: Jakýkoli obsah, který propaguje prodej padělaných nebo neautorizovaných produktů.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@trendymagazin.cz.

2. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete také v patičce webových stránek trendymagazin.cz.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. května 2024.

Mgr. Lada Krčilová

info@trendymagazin.cz

Copyright © 2024 Lada Krčilová