Zapsaný spolek, setkat se s ním můžete pod zkratkou z.s. Tento spolek má jednodušší úpravu a oproti jiným strukturám má také výrazněji méně povinností. Vše, co potřebujete vědět o zaspaném spolku se dozvíte v našem článku. 

Jak založit zapsaný spolek 

Založení zapsaného spolku v České republice vyžaduje pečlivé naplánování a dodržení právních předpisů. Nejprve je třeba sestavit zakládající členy a společně vytvořit stanovy, které budou definovat cíle, strukturu a pravidla spolku. Po sestavení stanov je nutné spolek zaregistrovat u příslušného rejstříkového soudu, kde se podává návrh na zápis do veřejného rejstříku. Součástí návrhu musí být stanovy, zakládací protokol a seznam členů spolku. Po schválení a zápisu do rejstříku se spolek stává právnickou osobou s právy a povinnostmi dle zákona o občanských sdruženích. Je důležité si uvědomit, že celý proces může trvat několik týdnů až měsíců a vyžaduje důkladnou přípravu dokumentů a správné postupy. 

Zapsaný spolek: daňové přiznání 

Zapsané spolky v České republice jsou povinny podávat daňové přiznání, pokud jsou plátci daní. Daňové přiznání musí odrážet veškeré hospodářské aktivity spolku za uplynulý kalendářní rok a je třeba jej podat do stanoveného termínu, kterým je obvykle 1. duben následujícího roku. V daňovém přiznání se uvádí příjmy a výdaje, a pokud spolek dosáhl zisku, je nutné odvést daň z příjmů právnických osob. Je důležité si uvědomit, že pro neziskové organizace mohou platit různé daňové úlevy a výjimky, které je možné uplatnit. Doporučuje se konzultace s daňovým poradcem nebo účetním, aby bylo zajištěno správné a přesné vyplnění daňového přiznání a využití všech dostupných daňových výhod. 

Bankovní účet pro zapsaný spolek 

Pro zapsaný spolek je zřízení bankovního účtu klíčovým krokem pro správu financí a transparentnost. Je důležité vybrat banku, která nabízí služby odpovídající potřebám spolku, jako jsou nízké poplatky za vedení účtu a dobrá dostupnost elektronického bankovnictví. Při zakládání účtu je nutné předložit výpis z rejstříku spolků, kopii stanov a doklad totožnosti představitelů spolku. Některé banky mohou požadovat i další dokumenty, jako je zápis z valné hromady nebo rozhodnutí o jmenování statutárního orgánu. Po úspěšném otevření účtu může spolek začít přijímat členské příspěvky, dotace a jiné finanční transakce, které jsou nezbytné pro jeho činnost a rozvoj. 

Už jste četli?  Není bufet jako bufet – zapomeňte na suchou housku se salámem

Musí mít zapsaný spolek datovou schránku? 

Od 1. ledna 2023 je v České republice zavedena povinnost mít datovou schránku pro všechny právnické osoby, včetně zapsaných spolků. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datová schránka umožňuje spolkům efektivní a bezpečnou komunikaci s orgány veřejné moci a je důležitým nástrojem pro elektronické podávání dokumentů, jako jsou daňová přiznání nebo žádosti o dotace. Zřízení datové schránky je automatické, a přihlašovací údaje jsou zasílány příslušným subjektům ministerstvem vnitra. Je doporučeno, aby si spolky nastavily notifikace pro informace o nových zprávách ve své datové schránce. 

Zapsaný spolek: dotace 

Zapsané spolky v České republice mohou čerpat dotace z veřejných rozpočtů, které jsou určeny na podporu jejich činnosti a projektů. Tyto dotace mohou být poskytnuty například ministerstvy, kraji nebo městy. Pro získání dotace je nutné splnit podmínky vyhlášeného dotačního řízení a předložit kvalitní projektovou žádost. Je důležité, aby spolek použil dotaci pro účely, které jsou v souladu s jeho stanovami a cíli, a zároveň dodržel pravidla pro čerpání a vyúčtování dotace. V případě, že spolek správně využije dotaci na veřejně prospěšné účely, jako jsou tělovýchovné a sportovní aktivity, může být od daně z příjmů osvobozen.